Navigace

Obsah

Zpět

Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

               (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – březen 2017 )

 

Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního vzdělávání po 1. lednu 2017.

 

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

-        v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

-        po dobu 4 souvislých hodin denně,

-        začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou

 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34a odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

· individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole (podrobně popsáno

v § 34b školského zákona);

· vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní

docházky;

· vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

 

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

 

1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona.

2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k dennídocházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.).

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

 

                                                                                                      

Projednávání přestupků

Před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace. Vhodné je také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Co se týče oznamovací povinnosti, lze poukázat zejména na § 10 odst. 4 ve spojení s § 6 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je škola povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky, tj. zejména se jedná o případy, kdy zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolní vzdělávání a ředitel školy ani nedostane informaci, že dítě plní povinnost předškolního vzdělávání v jiné škole nebo jiným způsobem. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Nevyhnutelná je komunikace mezi jednotlivými aktéry - škola, zákonný zástupce, obec a orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Obec je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí.

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

- od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

(§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2.– 16. května 2019

Vyvěšeno: 7. 5. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Zbyněk Fojtíček

Zpět